TMS-10SPHOTO-36
36" x 100' 10mil Pro-Grade Satin Microporous Photo